Публикационная активность ППС

Print

Список авторов ЮКГУ в БД "Web of Science" за 2017 год

Поле: Авторы

Число записей

% от46

Гистограмма

KOVALEVA AY

4

8.696 %

JANMULDAEVA A

3

6.522 %

KAIPOVA Z

3

6.522 %

KALDYBEKOVA ZB

3

6.522 %

KOSHKARBAEVA ST

3

6.522 %

SATAEV MS

3

6.522 %

SYRMANOVA KK

3

6.522 %

TLEUOVA AB

3

6.522 %

ABDURAZOVA PA

2

4.348 %

BIMBETOVA GZ

2

4.348 %

BOTABAYEV NY

2

4.348 %

ISMAILOV B

2

4.348 %

KADIRBAYEVA AA

2

4.348 %

KAMBAROVA GA

2

4.348 %

KOLESNIKOV AS

2

4.348 %

MAMYRBEKOVA A

2

4.348 %

MEDVEDEV VP

2

4.348 %

NADIROV KS

2

4.348 %

NADIROVA ZK

2

4.348 %

NAZARBEK UB

2

4.348 %

PERNI S

2

4.348 %

PROKOPOVICH P

2

4.348 %

SABIROV VK

2

4.348 %

SADYRBAYEVA AS

2

4.348 %

SAKIBAYEVA SA

2

4.348 %

SARSENBI AM

2

4.348 %

SATAYEV M

2

4.348 %

SULEIMENOVA MT

2

4.348 %

VANIYEV MA

2

4.348 %

ZHANTASOV MK

2

4.348 %

ZHANTASOVA DM

2

4.348 %

Mukhtar Auezov

Counters

Яндекс.Метрика