Импакт-фактор

Печать

 Scopus және Web of Science халықаралық деректер базасындағы журналдар

 


 

М.Әуезов атындағы ОҚУ ПОҚ-ның жариялау белсенділігін арттыру мақсатында  халықаралық ғылымометриялық деректер базасында, Ғылыми-библиографиялық бөлім Scopus деректер базасымен жұмыс істеу бойынша қысқаша нұсқаулықпен танысуды ұсынады.  Файл

Поиск журналов в международных базах данных Scopus и Web of Science. Наукометрические показатели.

SCOPUS - краткое руководство

 

Мұхтар Әуезов

Есепшілер

Яндекс.Метрика